Wrap 

Poulet tikka
Poulet curry
tomate mozzarella

7 CHF

7 CHF

7 CHF